B

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
E

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
Y

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
O

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
Ğ

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
L

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
U

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
B

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
E

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
L

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
E

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
D

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
İ

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
Y

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
E

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
S

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
İ

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
BEYOĞLU BELEDİYESİ

Harita ve Numarataj Bürosu

A- Harita Bölümü

 1. Halihazır Haritalar ve  Kadastral paftaları temin eder, revizyonları yapar.
 2. Aplikasyon ve harita tespit işlerini yapar.
 3. Siluet  çalışmaları yapar.
 4. İnşaat-İstikamet Röleveleri ve Kot – Kesit Röleveleri düzenler.
 5. Kontur-Gabari tespitleri yapar.
 6. Kamulaştırma Haritaları yapar.
 7. Hesabat haritaları tanzim eder
 8. Plan kote çalışması yapar.
 9. Yol profilleri çıkarır.
 10. İmar Kanununun 18.madde uygulamalarını yapar ve sonuçlandırır.
 11. B.Ö.H.Y.Y. esasları çerçevesinde ve 3194 sayılı kanunun ilgili maddeleri uyarınca; şahıs mülkiyetli taşınmazların irtifak hakkı, sınır değişikliği, terkin, tevhit, ifraz ve ihdas işlemlerinde; Müdürlüğe iletilen değişiklik beyannamesinin büro ve arazi kontrollerini yaparak, Encümen teklif belgesi tanzim eder ve Encümene sunar.
 12. İlgili Kadastro Müdürlüğünün tanzim ettiği röperli krokileri esas alarak , bina tecavüzlerini tespit eder.
 13. 4706 Sayılı Kanun gereği, zemin tespit raporları tanzim eder.
 14. Temel üstü Ruhsatı esnasında taşınmazın İstikamet tespitini yapar.
 15. Beyoğlu ilçesi sınırlarındaki tüm otoparkların vaziyet planlarını sayısal ortamda hazırlar.
 16. Beyoğlu İlçesine ait , gerektiğinde mahalle ve tüm Beyoğlu haritalarının yapılmasını (yaptırılmasını) temin eder.
 17. Çeşitli Müdürlük faaliyetlerine ilişkin haritaları talep halinde hazırlar.
 18. 1/1000 ölçekli plan ile plan-tadilatlarının 3194 Sayılı Kanuna göre 1 ay askıda ilan ederek askıya asma ve indirme tutanakları tanzim eder.
 19. 5366 sayılı Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun uyarınca yenileme alanı ilan edilen taşınmazlar için kanun ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar doğrultusunda çalışmalar yapar.

B- Numarataj Bölümü

 1. Mahalle sınırlarının tespiti, cadde, sokak, bulvar, meydan isimleri ile bunlar üzerindeki binalara kapı numarası verilmesi şeklinde uygulamalar ile Kent Bilgi Sistemi çalışmalarına altlık oluşturacak şekilde Adres Bilgi Sistemi çalışmaları yapmak.
 2. Belirlenen adreslere göre pafta, ada, parsel tespitleri yapar.
 3. Sokak isimleri ve kapı numaralarını belirler, eksiklikleri tespit eder  ve teklifte bulunur.
 4. Yeni açılan veya ismi değiştirilecek sokaklara isim verilmesi için Büyükşehir Belediye Meclisine tavsiye kararı alınmak üzere Belediye Meclisine sunulur.
 5. 25.04.2006 tarihli 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 69. Maddesine göre 31.07.2006 tarih ve 26245 sayılı resmi gazetede yayınlanan ‘Adres ve Numaralamaya Ait Yönetmelik’ kapsamında numaralandırılan binalara ait adreslerin Ulusal Adres Veri Tabanına işlenmesini ve bu verilerin güncellenmesini sağlamaktır.

Harita Bürosunda İlgili İşlemler için istenen evraklar;

İnşaat İstikamet rölevesi başvurusu:
- Dilekçe - Örnek Dilekçe İçin Tıklayınız
- İmar Durumu
- Tapu
- Röperli Kroki

Kot Kesit başvurusu:
- Dilekçe - Örnek Dilekçe İçin Tıklayınız     
- İmar Durumu
- Tapu

Revizyon başvurusu:
- Dilekçe
- Tapu

Kırmızı Kot başvurusu:
- Dilekçe
- Tapu
- İmar durumu
- Röperli kroki

İfraz-Tevhid-Yola terk başvurusu:
- İmar durumu
- Değişiklik tasarımı folyesi
- Tapu
- Röperli kroki
- Sit alanı ise Kurul Kararı

 Gabari başvurusu:
- Dilekçe
- Tapu

Adres tespiti başvurusu (Şahıs):

- Dilekçe                                    Örnek Dilekçe İçin Tıklayınız   
- Fatura veya kira kontratı

 Adres tespiti başvurusu (İşyeri):
- Dilekçe                                     Örnek Dilekçe İçin Tıklayınız  
- Vergi levhası, işyeri ruhsatı
- İmza sirküleri

Vekilen iş takibi yapanlar için; “Vekaletnamenin Aslı” gerekli evraklara eklenecektir.