B

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
E

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
Y

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
O

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
Ğ

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
L

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
U

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
B

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
E

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
L

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
E

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
D

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
İ

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
Y

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
E

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
S

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
İ

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
BEYOĞLU BELEDİYESİ

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Beyoğlu Gazetesini Bigisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız.

Mali Hizmetleri ve Muhasebe Yetkilisinin Görev ve Sorumlulukları

1- İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
2- İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini. stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
3- Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ile ve esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
4- Bütçe kayıtlarını tutmak. bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırIamak.
5- İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
6- Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.
7- Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarıın da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
8- İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
9- İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatınm değerlendirme raporunu hazırlamak.
10- İdarenin diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak
11- Mali kanunlarla ilgili değer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağIamak ve danışmanlık yapmak .
12- Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.
13- İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.
14- Mali konularda üst yönetici tarafindan verilen diğer görevleri yapmak.

Alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım-onarım ve benzer mali işlemlerden; idarenin tamamını ilgilendirenler destek hizmetlerini yürüten birim, sadece harcama birimlerini ilgilendirenler ise harcama birimleri tarafindan gerçekleştirilir. Ancak, harcama yetkililiği görevi uhdesinde ka lmak şartıyla, harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla bu işlemler destek hizmetlerini yürüten birim tarafından yapılabilir.
Mali hizmetler biriminin yapısı teşkilat kanunlarında gösterilir. Mali hizmetler birimlerinin çalışma usul ve esasları; idarelerin teşkilat yapısı dikkate alınmak ve stratejik planlama, bütçe ve performans programı, muhasebe-kesin hesap ve raporlama ile iç kontrol fonksiyonlarının ayrı alt birimler tarafindan yürütülebilmesini sağlayacak şekilde Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez. Mali hizmetler biriminde ön mali kontrol görevini yürütenler mali işlem sürecinde görev alamazlar.

Muhasebe hizmeti ve muhasebe yetkilisinin yetki ve sorumIulukları:

15- Muhasebe hizmeti; gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemleridir. Bu işlemleri yürütenler muhasebe yetkilisidir. Memuriyet kadro ve unvanlarının muhasebe yetkilisi niteliğine etkisi yoktur.
Muhasebe yetkilisi, bu hizmetlerin yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumludur. Muhasebe yetkilileri gerekli bilgi ve raporları düzenli olarak kamu idarelerine verirler. Muhasebe yetkilileri ödeme aşamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde;
16- Yetkililerin imzasını,
17- Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını,
18- Maddi hata bulunup bulunmadığını,
19- Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri kontrol etmekle yükümIüdür.

Muhasebe yetkilileri. ilgili mevzuatında düzenlenmiş belgeler dışında belge arayamaz. Yukarıda sayılan konulara ilişkin hata veya eksiklik bulunması halinde ödeme yapamaz.
Muhasebe yetkilileri işlemlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri muhafaza eder ve denetime hazır bulundurur.

 

 
Mali Hizmetler Müdürü
Zeliha AVCI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
BÖLÜM DAHİLİ HARİCİ
MÜDÜR ZELİHA AVCI 169 249 34 67
MUHASEBE YETKİLİSİ KENAN ACUN 264  
MUHASEBE VE GİDER ŞEFİ ARZU ASLANTAŞ 186 - 279  
İHALE İŞLERİ ŞEFİ HÜSEYİN BALABAN 204 - 205 – 206-207 252 02 99 – FAX:2937630
STRATEJİK PLN. VE PERFORMANS ŞEFİ SEVİM ALBAYRAK 103  
GELİRLER ŞEFİ TAHİR CENGİZ 167-172 249 37 79
TAHAKKUK, İLAN-REKLAM VERGİSİ VE EĞLENCE VERG.SERVİSİ 171  
EMLAK SERVİSİ RECAİ GÜRBÜZ 184 – 188 – 280  Fax: 243 44 40
TAHSİL SERVİSİ RAMAZAN KARAKUŞ 185  
ANA BİNA VEZNE 215  
EK BİNA VEZNE 170  
AKOS TAŞINMAZ SERVİSİ 329  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muhasebe Yetkilisi

 

Gelirler Şefi

 

İhale İşleri Şefi

 

Muhasebe ve Gider Şefi

 

Stratejik Plan ve Performans Şefi

 

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne Bağlı Şeflikler  
Muhasebe ve Gider Şefliği  
Gelirler Şefliği
İhale İşleri Şefliği
Stratejik Planlama ve Performans Şefliği

 

 

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği için Tıklayınız.

 
 

Mali Beklenti Raporları

2014 yılı

2013 yılı