B

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
E

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
Y

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
O

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
Ğ

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
L

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
U

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
B

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
E

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
L

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
E

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
D

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
İ

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
Y

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
E

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
S

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
İ

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
BEYOĞLU BELEDİYESİ

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Sağlık İşleri Müdürlüğü
Müdürlüğün Görev Yetki ve Sorumlulukları
Müdürlüğün görevleri

 1. Sağlık İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu’nun 48. Maddesi gereğince Belediye Başkanına veya Başkan  Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir. 
 2. Yürürlükteki Mevzuat hükümleri gereği Sağlık İşleri Müdürlüğünce yapılması gereken tüm iş ve işlemlerle birlikte genel olarak;
   • İnsan, toplum ve çevre sağlığı ilkesinden hareketle görev yapar. Bu kapsamda hekimlik, koruyucu hekimlik dahil, eğitici, öğretici panel,seminer,yayın ve benzeri her türlü faaliyette ve etkinliklerde  bulunmak.
   • 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 1489 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi Ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği , Gıda Hijyeni Yönetmeliği, Hijyen Eğitimi Yönetmeliği, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile diğer ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve sair mevzuat hükümlerinin belediyeye dolayısıyla mesleğe dair tanıdığı görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirmek.
   • Belediye personeli ile şehir halkına; kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde, gerekli koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin verilmesini koordine etmek
   • Birimlerde sağlık hizmeti veren, Hemşire, Ebe ve diğer sağlık personelinin çalışmalarının verimli ve yasalara uygun olmasını sağlamak
   • Doktor ve diğer sağlık personelinin mesai saatleri dışındaki görevlerini yerine getirmeleri için gerekli nöbet cetvelleri düzenleyip ilgililere tebliğ etmek
   • Memur ve bakmakla yükümlü oldukları kişileri hastalanmaları halinde, tedavi yönetmeliğine göre muayene ve sevklerinin yapılmasını sağlamak
   • Acil sağlık olaylarında ve bulaşıcı hastalıkların salgınında Valilik ile işbirliği yaparak gerekli müdahaleyi koordine etmek
   • Müdürlüğün ihtiyaç duyulan ilaç, sağlık malzemeleri, medikal araç ve gereçleri en ekonomik şekilde istenen kalite, nitelik ve zamanında tedarik edilmesini sağlamak
   • Sağlık hizmetlerinin kaliteli bir şekilde yürütülebilmesini sağlamak
   • Uluslararası kalite yönetim standartlarına uygun olarak belediyece kabul ve ilan edilen misyon, vizyon, temel değerler ile kalite politikası üzerine dayalı bir sistemi müdürlükte kurmak ve ona uygun faaliyeti uygulamak. 
   • Lüzumunda Belediyenin diğer müdürlükleri ve/veya dış kurum ve kuruluşlar ile işbirliğine ve koordinasyona dayalı bir çalışma yürütmek.
   • Birimlerin görev alanlarına bağlı olarak müdürlüğün stratejik hedeflerini belirlemek, stratejik planını yapmak, faaliyetlerini bu hedefler doğrultusunda sürdürmek.
   • Müdürlük görevleri ile her türlü faaliyetlerini Müdürlüğün ve Belediyenin kabul ve ilan ettiği temel ilkeler doğrultusunda yapmak.          
   • Dengeli, gerçekçi uygulanabilir bir bütçe yapmak, harcamaları bütçesi dahilinde yapmak.      
   • Belediye teşkilat yapısı içerisinde görevleri, faaliyetleri  ile belediyeyi temsil etmek; temsil bilinci ve duyarlılığı içerisinde görev yapmak.
   • Sağlık Bakanlığının Obezite ile Mücadele Projesi kapsamında 2014 yılını Hareketli Yaşam yılı olarak seçmesi dolayısıyla, Başkanlığımız toplum bilincini attırmak ve toplumu obezite konusunda bilgilendirmek amacıyla ilçemizin park alanlarında yürüyüş parkurları düzenlemek, spor hocaları ve diyetisyen eşliğinde yürüyüşler yapmak.
 3.  Müdürlük, görevlerini esas itibariyle mahiyetinde çalışan kadrolu personel eliyle yürütür. Kadrosunda göreve ve ihtiyaca uygun personel bulunmaması halinde temini için ilgili mevzuatın öngördüğü yetkileri kullanır.
 4. Müdürlük görevlerini çalışan personelin aldıkları eğitime, mesleğine, kadro ve görevlendirme durumuna göre oluşturulan birimler vasıtasıyla yerine getirir. Faaliyetlerin daha hızlı, etkin, verimli ve düzenli olması bakımından birimler bazında yapılanmayı öngörür.
 5. İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki Sağlık İşleri Müdürlüğü’nü ilgilendiren mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapar.

Müdürlüğe bağlı şefliklerin görev, yetki ve sorumlulukları
İnsan Sağlığı Şefliğinin  görev, yetki ve sorumluluğu

 1. Belediye kurumunda çalışanların ve bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının muayene, tedavi ve takipleri yapmak
 2. Bölgemizde vefat edenlerin  (resmi tatil günleri dahil) cenaze muayenesini yapmak, ölümü şüpheli görünenleri Cumhuriyet Savcılığına bildirerek Adli Tabipliğe havale etmek
 3. Ölüm Belgesi düzenlemek
 4. Eski ölüm kayıt tetkiki yapmak
 5. İlçe halkına koruyucu hekimlik konusunda hizmet vermek, hastalıkların oluşmadan önce; hastalığın sebepleri, bulaşma yolları, korunma yolları ve hastalık konusunda bilgilendirici eğitimler, seminerler, tarama programları yapmak ve eğitici broşürler hazırlayıp dağıtmak.
 6. Yeni işe girişte gerekli olan sağlık raporu için müracaat eden personele (işçi-memur) sağlık raporu düzenlemek.
 7. Belediyemiz bünyesinde çalışan işçi personelimizin “İşçi Sağlığı ve Güvenliği” yasaları çerçevesinde sağlık taramasından geçirmek.
 8. Gıda güvenliği yasasına uygun olarak gıda ile ilgili işletmelerin denetimini yapmak.
 9. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi kurum ve okulların İlçe Hıfzısıhha kararlarının öngördüğü doğrultuda okul sağlığı çalışmaları çerçevesinde içme ve kullanma suyu, su depolarının dezenfeksiyonu, bakım ve onarım hizmetlerini yapmak. Ayrıca öğrencilerin koruyucu hekimlik açısından bilgilendirilmelerini sağlamak
 10. Hasta Nakil Ambulansımız ile mesai saatleri içinde nakil talebinde bulunan yaşlı, yatalak, kronik hastalığı olan hastaların sağlık kurum ve kuruluşlarına naklini yapmak.
 11. Birimlerdeki sağlık hizmeti veren, Hemşire, Ebe ve diğer sağlık personelinin çalışmalarını Poliklinik ve Sağlık Merkezlerindeki doktorların denetiminde takip etmek, çalışmalarının verimli ve yasalara uygun olmasını sağlamak,
 12. Doktor ve diğer sağlık personelinin mesai saatleri dışındaki görevlerini yerine getirmeleri için gerekli nöbet cetvelleri düzenleyip ilgililere tebliğ etmek
 13. Memur ve bakmakla yükümlü oldukları kişileri hastalanmaları halinde, tedavi yönetmeliğine göre muayene ve sevklerinin yapılmasını Merkez Polikliniğindeki doktorlar aracılığıyla sağlamak
 14. Müdürlüğün ihtiyaç duyulan ilaç, sağlık malzemeleri, medikal araç ve gereçleri en ekonomik şekilde istenen kalite, nitelik ve zamanında tedarik edilmesi sağlamak
 1. Sağlık Bakanlığının Obezite ile Mücadele Projesi kapsamında 2014 yılını Hareketli Yaşam yılı olarak seçmesi dolayısıyla, Başkanlığımız toplum bilincini attırmak ve toplumu obezite konusunda bilgilendirmek amacıyla ilçemizin park alanlarında yürüyüş parkurları düzenlemek, spor hocaları ve diyetisyen eşliğinde yürüyüşler yapmak.
 1. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek

İşçi Sağlığı ve Hijyen Denetimi Şefliğinin  görev, yetki ve sorumluluğu
Bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesi amacıyla umuma açık sıhhi işletmelerde çalışanların yılda bir yaptırması zorunlu olan işe giriş ve periyodik muayeneleri ve hijyen eğitimlerinin gezici araç ve personeli vasıtası ile yaptırmak. Çevre ve insan sağlığına faydalı olmak amacıyla işçi sağlığı ve hijyen denetimi işinin zorluklarını bertaraf ederek esnafımıza hizmetin daha kolay ulaşmasını sağlamak.

Taziye Hizmetleri Şefliğinin  görev, yetki ve sorumluluğu
Bölgemizde vefat edenlerin evine Başkanımız adına taziye ziyaretinde bulunmak, ihtiyaçlarını sağlamak, yemek götürmek ve otobüs tahsis etmekle görevlidir.

 

 

 

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ

Dr.Nursel BÜYÜK

 

Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne Bağlı Şeflikler
İnsan Sağlığı Şefliği
İşçi Sağlığı ve Hijyen Denetimi Şefliği
Taziye Hizmetleri Şefliği

 

Taziye Hizmetleri


İnsan Sağlığı Şefliği

 

Hasta Nakil Hizmeti


Dahili Telefon
Harici Telefon
MÜDÜR NURSEL BÜYÜK 159
DOKTOR ODASI 161  
İNSAN SAĞLIĞI ŞEFLİĞİ SİBEL ŞEN 160  
İŞÇİ SAĞLIĞI VE HİJYEN DENETİMİ ŞEFLİĞİ SERAP BAYTEMUR 327
243 82 74
TAZİYE HİZMETLERİ ŞEFLİĞİ BİNNUR YÜKSEKKAYA 5010  
Beyoğlu Belediyesi Başkanlığı
444 0 160 (20 Hat – PBX)

 

 

Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği için Tıklayınız.